ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun Feb 21 2021 08:04:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / برخورد با واحدهای متخلف کرونایی در اهوازاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.