ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 20:55:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویروس را کنترل کنید نه مردم را    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.