شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Wed Jul 28 2021 09:23:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آقای رئیسی حساسیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی رادرنظر داشته باشید!


یادداشت وارده/ فرهاد خادمی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اجتماعی


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.