مستقل آنلاین / اجتماعی

{{ formatDate('Fri Sep 24 2021 15:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آیا می توان پس از فوت شخص چک او را از بانک نقد کرد؟


چک یک سند تجاری است که بانک آن را برای انتقال یا دریافت وجه به اشخاص می دهد و وصول چک پس از فوت فرد تابع مقررات مربوطه است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.