ایسنا / عکس

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 15:06:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

میرآب؛ شغلی به قدمت تاریخ    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.