ایسنا / فناوری

مراکز علمی کاربردی به بهانه کرونا حق تعدیل نیرو ندارند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...