ایسنا / حوادث

فرماندهان باید دغدغه صیانت از کارکنان را داشته باشند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...