ایسنا / سلامت

برپایی درمانگاه های تخصصی و بیماریابی در مناطق محروم و مرزی از سوی پزشکان بسیجی

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...