ایسنا / حوادث

ورود هواپیماهای بال ثابت هوانیروز به اورژانس / امکان انتقال هوایی بیماران استانها به پایتخت

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...