ایسنا / فناوری

معاون استاندار بوشهر خواستار ایجاد رشته دانشگاهی سالمندشناسی در بوشهر شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...