ستاره پارسی / سیاسی

سخنان کوبنده ی رحیم پور علیه حسن روحانی

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...