ایسنا / فناوری

ارائه دروس به صورت مجازی اثربخشی لازم را ندارد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...