فید ایران / سلامت

دوام و ایمنی واکسن کرونا حداقل سه ماه است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...