ایسنا / فناوری

تبدیل متان به متانول در دمای اتاق با کاتالیزور جدید

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...