ایسنا / حوادث

افرادی ناشناس یک مرکز تست کرونا در برلین را آتش زدند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...