ایسنا / فناوری

تولید محصولات مقاوم به گرما با شناسایی دو ژن

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...