ایسنا / فناوری

برگزاری ۹۰ دوره آموزشی برای ۱۸۷۰ نفر از اعضای نظام مهندسی توسط جهاددانشگاهی بوشهر

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...