ایسنا / حوادث

وارد شدن آسیب به یک پایگاه اورژانس

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...