ایسنا / حوادث

هوارسانی به داخل معدن طزره/عملیات ٨۵ ساعته برای نجات دو نفر محبوس

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...