شماواقتصاد / اجتماعی

عدم توفیق مدیریت شهری در تهیه طرح جامع برای ابر کلان‌شهر تهران

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...