مستقل آنلاین / اجتماعی

شاید کسی خودش را جای طالبان جا زده و ما را بدنام کرده!

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...