ایسنا / فناوری

ارتقای سطح فناوری و استانداردهای علمی در بخش کشاورزی از ضروریات فرابخشی است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...