شماواقتصاد / اقتصادی

رسیدگی به پرونده های اموال تملیکی فارس سرعت می گیرد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...